In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen hieronder genoemd ‘Reuzepan’, het cateringbedrijf bestaande onder onderneming Fun4You BVBA (BE 0666.911.127), en ‘Klant’, de klant van Reuzepan of eindgebruiker van een Reuzepan-dienst. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke factuur, uitgaande van Reuzepan. En op elke overeenkomstmet betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, bruiloften en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten, tenten en materialen en dergelijke, die de Klant met Reuzepan aangaat. Reuzepan kan niet gebonden worden door de handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.

 1. Offerte
  Alle aanbiedingen en offertes van Reuzepan zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van bevestiging door de Klant. Zodra Klant de offerte bevestigt, via mail of schriftelijk, verbindt hij zich aan de overeenkomst.Door het aanvaarden van een offerte, aanvaardt de Klant alsook de algemene voorwaarden van Reuzepan.
 2. Betaling
  Betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum door  te zijn ontvangen. Reuzepan mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding
 3. Vergunningen
  Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt Klant tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hijschriftelijk aan Reuzepan blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.
 1. Annulering
  Indien een Klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Reuzepan in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Tien (10) dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur. Dertig (30) dagen tot tien (10) dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur. Meer dan dertig (30) dagen voor de dag(en) van uitvoering 25% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de Klant dient schriftelijk aan Reuzepan te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Reuzepan.
 1. Opgegeven aantallen
  De uitvoering van de overeenkomst tussen Klant en Reuzepan is gebaseerd op de door klant opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de Klant 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Reuzepan het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op:het afvallen van aantallen binnen de tien (10) dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.
 1. Overmacht
  In geval van overmacht heeft Reuzepan het recht, na kennisgeving aan de Klant, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Stakingen.
 • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
 • Brand of ongevallen.
 • Transportbelemmeringen.
 • Iedere storing in de geregelde productie.
 1. Aansprakelijkheid
  Reuzepan is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Reuzepan terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Reuzepan nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.